تست لنگی محوری و شعاعی، تست مقاومت دربرابر زنگ زدگی، کنترل ابعادی