تست عملکردی، تست مقاومت دربرابر زنگ زدگی، کنترل ابعادی، تست مقاومت در برابر حرارت