تست مقاومت زنگ زدگی، کنترل ابعادی و سختی سنجی، تست مطابق استاندارد و نقشه