تست دوام، تست مقاومت دربرابر زنگ زدگی، کنترل ابعادی، تست نیروهای انتقالی با کامپیوتر